Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Ślasku

 

Projekt pt. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Ślasku” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 realizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnoślaskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

 

załącznik nr 1:

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku (pobierz)

 

 

Na wniosek Pani Dyrektor Zofii Rak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach uczestniczy w projekcie:


MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU, który  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego  w partnerstwie z  Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego (www.ciz.wlbbrzych.pl)

 

We wrześniu roku szkolnego 2010/2011 ruszyły nowe zajęcia z projektu a także są kontynuowane dotychczas prowadzone w poprzednim roku.
Obecnie młodzież uczestniczy w następujących zajęciach:

Działanie:
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

1. Profesjonalizm w zawodach gastronomicznych i przetwórstwie spożywczym, prowadzący: Zofia Rak
Rozpoczęte

2. Psychologiczne podstawy pracy z ludźmi, analiza mocnych i  słabych strona człowieka i wykorzystanie tej wiedzy w pracy zawodowej- prowadzący: Agnieszka Tomiczek
Kontynuowane

3. Charakterystyka psychologiczna profili zawodowych oraz predyspozycje zawodowe i umiejętne dostosowanie do wymogów stawianych przez pracodawców-prowadzący: Monika Citow, Rozpoczęte

Działanie:
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

1. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego-prowadzący: Tomasz Marcinowski, Kontynuowane

2. Zastosowanie matematyki w zawodzie-prowadzący: Gabriela Kruszewska,
Kontynuowane

Działanie:
Wycieczki zawodoznawcze
1.    Poznań, Targi Polagra-Food, Gastro Trendy 2010, zrealizowane
2.    Wrocław, Targi Gastro-Hotel 2010, zrealizowane
W wycieczkach łącznie wzięło udział 60 uczniów oraz trzech nauczycieli zawodu

Działanie:
Forum zawodoznawcze
Zrealizowane-9.11.2010
Wzięło udział 15 uczniów oraz opiekun
Zaproszeni goście współpracujący na stałe ze szkołą to Pan Robert Szuber, dyrektor hotelu BORNIT w Szklarskiej Porębie oraz Pan Tomasz Jurkiewicz, prezes Park Hotelu w Świeradowie Zdroju.

W szkole od marca ruszyły już pierwsze zajęcia są to:
W zajęciach uczestniczą uczniowie wszystkich klas techników:

  • Technikum Hotelarstwa,
  • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego,
  • Technikum Technologii Żywności,
  • Technikum w zawodzie Kucharz

 

Rodzaje prowadzonych zajęć:
Działanie: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
1.Ja i Europa, prowadzący-Anna Bezuch-Cwalina
2.Prace projektowe w zawodzie, prowadzący, Marzena Zając
3.Psychologiczne podstawy pracy z ludźmi, prowadzący-Agnieszka Tomiczek

 

Działanie: Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
1.Zajęcia języka obcego branżowego- język angielski, prowadzący-Tomasz Marcinowski
2.Zajęcia języka obcego branżowego- język niemiecki, prowadzący-Anna Horwat-Romaniuk
3.Zastosowanie matematyki w zawodzie, prowadzący-Gabriela Kruszewska
4.Komunikacja społeczna w zawodzie, prowadzący-Monika Citow


Z projektu są współfinansowane:

  • wynagrodzenia w ramach projektu,
  • wycieczki dydaktyczne
  • materiały dydaktyczne uczestnikom projektu/grupie docelowej projektu
  • sprzęty i wyposażenia
  • materiały biurowe

FOTOGALERIA:

Typ zajęć- Ja i Europa, prowadzący- Anna Bezuch-Cwalina
Typ zajęć-Język branżowy niemiecki, prowadzący-Anna Horwat-Romaniuk
Typ zajęć-Język branżowy-angielski, prowadzący-Tomasz Marcinowski
Typ zajęć-Komunikacja społeczna w zawodzie, Prowadzący-Monika Citow
Typ zajęć-psychologiczne podstawy pracy z ludźm, prowadzącyi-Agnieszka Tomiczek
Typ zajęć-zastosowanie matematyki w zawodzie, prowadzący-Gabriela Kruszewska

 

www.ciz.walbrzych.pl

 

Zakończyły się już w naszej szkole zajęcia edukacyjne planowane w projekcie prowadzonym przez CIZ w Wałbrzychu pt” Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”
uczniowie korzystali w ramach tego projektu z zajęć dydaktycznych, wycieczek, forum zawodowego, w planach są jeszcze staże i praktyki.
Zaplanowany już został następny etap II części projektu. Mamy więc nadzieję, ze przy życzliwej akceptacji koordynatorów projektu nasza szkoła będzie miała możliwość realizacji następnej tury zajęć dydaktycznych dla młodzieży.Podsumowując dotychczas przeprowadzone formy podnoszenia kompetencji w ramach projektu musimy przyznać że są one bardzo korzystne dla uczniów i bardzo uatrakcyjniają i poszerzają kształcenie w zawodach.