OPIEKUN MEDYCZNY

PODANIE DO SZKOŁY POLICEALNEJ- FORMULARZ

 

 

 

OPIEKUN MEDYCZNY 532102, 2 semestry (1 rok)
Kwalifikacja K1
Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJĘ Z.4. ODBYWA SIĘ POD KONIEC KLASY PIERWSZEJ

 

INFORMACJA O ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

Opiekun medyczny to zawód, który został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce w lipcu 2007 roku. To zawód, który powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY  

Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Obserwuje się również bardzo niskie zainteresowanie kształceniem w zawodzie pielęgniarka, których jest z każdym rokiem mniej. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. To zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Przedmioty w nauczaniu Opiekuna Medycznego

Opieka nad osoba chorą i niesamodzielną

Zdrowie Publiczne

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Zarys psychologii i socjologii

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Język migowy

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 

 

Przedmioty realizowane jako zajęcia praktyczne

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze – pracownia.

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane będą w zakładach opieki medycznej, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, z którymi współpracuje szkoła w ramach porozumienia kształcenia w zawodzie

Praktyki zawodowe-wymiar

I sem. – 2 tyg, 80 godz

II sem. – 2 tyg, 80 godz

 

Kwalifikacja Z4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJĘ Z.4. ODBYWA SIĘ POD KONIEC KLASY PIERWSZEJ. Egzamin jest Państwowy organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, nadający pełne kwalifikacje do wykonywania Opiekuna Medycznego.