Rekrutacja

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUKĄ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIEDRZYCHOWICACH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN NASZEJ SZKOŁY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 08.00-15.00 ORAZ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ

ulotka v6 kompresja

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS

PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W ZESPOLE  SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIEDRZYCHOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo Oświatowe

         (Dz.U. 2017 poz.60).

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły i stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum ( Dz.U. z 2017r. poz. 586).

3.Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkól ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

§1.

Rekrutacja uczniów  do Technikum i  Szkoły Branżowej I stopnia wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru tzn., że gimnazjaliści powinni zalogować się na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat i wybrać szkołę i kierunki w których chcieliby podjąć naukę.

§2.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach prowadzi nabór do klas pierwszych technikum dzienne dla młodzieży w zawodach:

 1. Technik żywienia i usług gastronomicznych ( TG)
 2. Technik hotelarstwa  (TH)
 3. Technik informatyk  ( TI)
 4. Technik logistyk     (TL)
 5. Technik mechanik  (TM)
 6. Technik handlowiec  (TS)

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodach:

1.Rolnik (SBR) 

2.Kucharz  (SB- K)                      

3.Piekarz (SBP)

4.Cukiernik  (SB- C)

Przedmioty punktowane w danym typie szkoły

Przedmiot TI TL TM TS TH TG SB-R SB-K SB-P SB-C
język polski x x x x x x x x x x
matematyka  x  x x  x  x  x x  x  x  x
informatyka x x x x x
biologia x  x
geografia x
edukacja dla bezpieczeństwa x
zajęcia artystyczne x x x x x
zajęcia techniczne  x x x x x x

§3.

Ustala się następujące terminy składania przez kandydatów podań o przyjęcie:

 1. Do Szkół Ponadgimnazjalnych – techników dla młodzieży i szkoły branżowej I stopnia od 01 czerwca  do 20czerwca  

§4.

I.W terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r.  kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza:

1)  świadectwo ukończenia szkoły

2)  zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego

3)  podanie o przyznanie miejsca w internacie ( druk do pobrania w sekretariacie)

4)  opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym  publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

5) laureaci konkursów, olimpiad- zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,

a ponadto:

6)dokumenty nadające uprawnienia między innymi:

a)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów,

c)prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

II. Dokumenty, o których mowa w ust.I pkt.4, 5,6b,c i d mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

III. Składający oświadczenie, o którym mowa w ust.I pkt.6a jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

§5.

Kwalifikowanie do szkół dla młodzieży

 1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do technikum i szkoły branżowej I stopnia nastąpi  do dnia 13 lipca 2018r.
 2. Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkół są zobowiązane potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole najpóźniej do dnia

25 lipca 2018r.   przedkładając oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu do podania o przyjęcie do szkoły, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu ( skierowanie wydaje sekretariat szkoły), dwa zdjęcia , kartę zdrowia, w przypadku kandydatów do Szkoły Branżowej I stopnia dodatkowo zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

 1. Ogłoszenie list  uczniów przyjętych do poszczególnych typów szkół nastąpi do dnia 26 lipca 2018r.
 1. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej ze szkół, mogą złożyć dokumenty w przypadku wolnych miejsc do naszej szkoły, w terminie do 31.07.2018r.
 1. Ogłoszenie list przyjętych uczniów w ramach  naboru uzupełniającego nastąpi w dniu 29 sierpnia 2018r.

§6.

 

Zasady kwalifikowania do Szkół Policealnych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach prowadzi nabór na pierwszy semestr Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodach:

 

1.Opiekun medyczny

§8.

1.Na semestr pierwszy szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy:

1)posiadają wykształcenie średnie

2)posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu ( skierowanie wydaje sekretariat szkoły).

2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa  w ust.1, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym i kolejnym etapie rekrutacyjnym  są brane pod uwagę kryteria zawarte w Art.20g ust.2-4 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156z póź.zm.).

§9.

Terminy dla kandydatów do szkól policealnych:

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami

od 01 do 26 czerwca 2018r.

2.Publikacja list zakwalifikowanych do szkoły  13 lipca 2018r.

3.Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły  19 lipca 2018r.

4.Publikacja list osób przyjętych do szkoły  20 lipca 2018r.

5.Składanie dokumentów w ramach naboru uzupełniającego  do  24.07.2018r.

6.Ogłoszenie list osób przyjętych do szkoły w ramach naboru uzupełniającego 21 sierpnia 2018r.

 §10.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. do danej szkoły.