Rekrutacja

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUKĄ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIEDRZYCHOWICACH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN NASZEJ SZKOŁY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 08.00-15.00 ORAZ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ

ulotka 2 strony

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019-2020

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ

W BIEDRZYCHOWICACH

 

I. Rekrutacja uczniów do Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru tzn., że kandydaci powinni zalogować się na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl i wybrać szkołę i kierunki w których chcieliby podjąć naukę.

 

II.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach prowadzi nabór do klas pierwszych :

 Czteroletnie ( po gimnazjum )technikum dzienne dla młodzieży w zawodach:

1.Technik żywienia i usług gastronomicznych ( TG)

2.Technik hotelarstwa  (TH)

Pięcioletnie ( po szkole podstawowej) technikum dzienne dla młodzieży w zawodach:

1.Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych(TG)

2.Technik Hotelarstwa (TH)

 

Szkoła Branżowa I stopnia Wielozawodowa ( 3 letnia) po szkole podstawowej oraz po gimnazjum.   (SB)

 

Przedmioty punktowane w danym typie szkoły

Przedmiot TH TG SB
język polski x x x
matematyka  x  x  x
informatyka x    
biologia   x
geografia x    
edukacja dla bezpieczeństwa      
zajęcia artystyczne (gimnazjum)/ plastyka(szk.podstawowa)   x x
zajęcia techniczne(gimnazjum) /technika(szk.podstawowa)     x

 

III. Ustala się następujące terminy składania przez kandydatów podań o przyjęcie:

1.Do  Techników dla młodzieży i Szkoły Branżowej I stopnia

od 13 maja 2019r.  do 25 czerwca  2019r.

IV. W terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.  kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza:

1)  świadectwo ukończenia szkoły

2)  zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego

3)  podanie o przyznanie miejsca w internacie ( druk do pobrania w sekretariacie)

4)  opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym  publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

5) laureaci konkursów, olimpiad- zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,

a ponadto:

6)dokumenty nadające uprawnienia między innymi:

a)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów,

c)prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

V. Dokumenty, o których mowa w ust. IV pkt.4, 5,6b,c i d mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

VI. Składający oświadczenie, o którym mowa w ust. IV pkt.6a jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.