Rekrutacja

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUKĄ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIEDRZYCHOWICACH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN NASZEJ SZKOŁY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 08.00-15.00 ORAZ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ

ulotka 2 strony

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS

PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W ZESPOLE  SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIEDRZYCHOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna:

      1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo Oświatowe

         (Dz.U. 2017 poz.60).

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły i stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum ( Dz.U. z 2017r. poz. 586).

3.Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas I publicznych  dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

4.Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 04 stycznia 2019r w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do:-klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, – klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów  do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

§1.

Rekrutacja uczniów  do Technikum i  Szkoły Branżowej I stopnia wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru tzn., że kandydaci powinni zalogować się na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat i wybrać szkołę i kierunki w których chcieliby podjąć naukę.

§2.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach prowadzi nabór do klas pierwszych :

Czteroletnie  i pięcioletnie technikum dzienne dla młodzieży w zawodach:

1.Technik żywienia i usług gastronomicznych ( TG)

2.Technik hotelarstwa  (TH)

3.Technik informatyk  ( TI)

4.Technik logistyk     (TL)


Szkoła Branżowa I stopnia w zawodach:

1.Rolnik(SBR)

2.Kucharz ( SB-K)                                                 

3.Piekarz  (SB-P)        

4.Cukiernik    (SB-C)

 

Przedmioty punktowane w danym typie szkoły

Przedmiot TI TL TH TG SB -R SB-

K

SB-P SB- C
język polski x x x x x x x x
matematyka  x  x  x  x x  x  x  x
informatyka x x x
biologia x  x
geografia x
edukacja dla bezpieczeństwa x
zajęcia artystyczne x x x x x
zajęcia techniczne x x x x

§3.

Ustala się następujące terminy składania przez kandydatów podań o przyjęcie:

1.Do  Techników dla młodzieży i szkoły branżowej I stopnia

od 13 maja 2019r.  do 25 czerwca  2019r.

§4.

I.W terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.  kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza:

1)  świadectwo ukończenia szkoły

2)  zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego

3)  podanie o przyznanie miejsca w internacie ( druk do pobrania w sekretariacie)

4)  opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym  publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

5) laureaci konkursów, olimpiad- zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,

a ponadto:

6)dokumenty nadające uprawnienia między innymi:

a)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów,

c)prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

II. Dokumenty, o których mowa w ust.I pkt.4, 5,6b,c i d mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

III. Składający oświadczenie, o którym mowa w ust.I pkt.6a jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

§5.

Kwalifikowanie do szkół dla młodzieży:

  1.  Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do technikum i szkoły branżowej I stopnia nastąpi  do dnia 16 lipca 2019r.
  2. Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkół są zobowiązane potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole najpóźniej do dnia 24 lipca 2019r.   przedkładając oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu do podania o przyjęcie do szkoły, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu ( skierowanie wydaje sekretariat szkoły), dwa zdjęcia , kartę zdrowia, w przypadku kandydatów do Szkoły Branżowej I stopnia dodatkowo zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.
  3. Ogłoszenie list  uczniów przyjętych do poszczególnych typów szkół nastąpi do dnia 25 lipca 2019r.
  4. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej ze szkół, mogą złożyć dokumenty w przypadku wolnych miejsc do naszej szkoły, w terminie do 30.07.2019r.
  5. Ogłoszenie list przyjętych uczniów w ramach  naboru uzupełniającego nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019r.  

§6.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. do danej szkoły.