TECHNIK MASAŻYSTA

PODANIE DO SZKOŁY POLICEALNEJ- FORMULARZ

 

 

 

TECHNIK MASAŻYSTA 325402- szkoła 2- letnia
Kwalifikacja K1
Z1 Świadczenie usług w zakresie masażu Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec klasy drugiej.

 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA

Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Technik masażysta stanowi średni personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania masażu w medycynie;

2) wykonywania masażu w sporcie;

3) wykonywania masażu w kosmetyce i profilaktyce;

4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty.  Jest to zawód regulowany, co oznacza, że zakres obowiązków i kwalifikacje ustala Ministerstwo Zdrowia. Jak określa resort, masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających. Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną lub technikum i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta. Masaże bywają częścią procesu rehabilitacji. Masażyści znajdą pracę na oddziałach rehabilitacji i w różnych ośrodkach, w których rehabilituje się pacjentów. Obecnie otwiera się coraz więcej prywatnych klinik, które specjalizują się w tego rodzaju działalności. Masażyści mogą zostać zatrudnieni w różnego rodzaju gabinetach kosmetycznych, salonach urody czy centrach odnowy biologicznej, a także w punktach masażu, które świadczą podobne usługi w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych. Liczba tego typu miejsc ciągle rośnie i stają się one bardzo popularne. Ci, których nie interesuje zatrudnienie w salonach odnowy, mogą zdecydować się na inną ścieżkę rozwoju zawodowego i postawić na masaż sportowy. Sportowcy biorący regularnie udział w zawodach, często korzystają z usług masażysty zarówno podczas treningu przygotowującego ich do rywalizacji konkursowej, jak także tuż przed startem i po nim. Jeśli zdobędziemy odpowiednie doświadczenie, możemy stać się zawodowym masażystą sportowym. Osoby posiadające dyplom technika masażysty uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu. Sposobem na otrzymanie zatrudnienia jest stworzenie sobie miejsca pracy, czyli rozpoczęcie własnej praktyki. Jeśli więc naprawdę chcemy być masażystami, na pewno znajdziemy dla siebie miejsce na rynku pracy.

POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA Z INNYMI ZAWODAMI

Zawody o wspólnych efektach kształcenia z zawodem technik masażysta określone są kodem PKZ(Z.a): opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, opiekunka dziecięca, ratownik medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, dietetyk, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu.

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec klasy drugiej. Egzamin jest Państwowy organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, nadający pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu Masażysty.

 

 

Przedmioty w nauczaniu Technika Masażysty

 

Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Język obcy w ochronie zdrowia

Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia

Język migowy

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Teoretyczne podstawy masażu

Anatomia z fizjologią

Zarys fizjoterapii

Zagadnienia kliniczne w masażu

Przedmioty realizowane jako zajęcia praktyczne

Masaż

Fizjoterapia

Anatomia topograficzna

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane będą w zakładach opieki medycznej., szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, gabinetach masażu i  hotelach, z którymi współpracuje szkoła w ramach porozumienia kształcenia w zawodzie.

Praktyki zawodowe-wymiar

sem 2 – zgodnie z podstawą programową, 2 tyg,  60 godz.

sem 4 – zgodnie z podstawą programową, 2 tyg,  60 godz